OBS De Wijde Wereld

Een werelds welkom voor ouders en/of verzorgers!

MR

Ingevolge de wet op de medezeggenschap (WMS) heeft elke school een medezeggenschapsraad. Ouders en teamleden vormen samen de MR. Iedere geleding bestaat uit 3 personen. De leden worden voor een periode van drie jaar gekozen en kunnen zich herkiesbaar stellen. Voor de verkiezings-procedure wordt een aparte commissie in het leven geroepen. De directeur is als adviseur aan de MR verbonden.

De medezeggenschapsraad heeft op een groot aantal punten een vorm van inspraak. Afhankelijk van het onderwerp is dat advies- of instemmingsrecht. De bevoegdheden zijn vastgelegd in een reglement. Ze hebben betrekking op het beleid dat de school voert op allerlei terreinen, zoals bijvoorbeeld onderwijs, organisatie, werkwijze en veiligheid. Daarbij speelt de raad in op besluiten, die Stichting Meerkring ten behoeve van de school voorbereidt.

Naast de MR van elke school is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Elke MR is in de GMR vertegenwoordigd. De bespreekpunten van de GMR hebben een schooloverstijgend karakter. Voornemens van het bestuur voor alle scholen komen in deze raad ter sprake. Ook voor dit inspraakorgaan zijn de bevoegdheden geregeld in een reglement.

De oudergeleding van de MR stelt zich tot taak:

  • De belangen van ouders en kinderen te behartigen in de MR, bij de schoolleiding, bij Meerkring en zo nodig de gemeente Amersfoort;
  • Te streven naar openheid, openbaarheid en onderling overleg binnen de school;
  • De ouderparticipatie te bevorderen;
  • Contact onderhouden met MR-en van andere scholen en deel te nemen aan de GMR;
  • Te waken tegen discriminatie in school, alsmede alle ongelijke behandeling op basis van sekse, ras of geloof.

De vergaderingen van de MR zijn openbaar. De data worden van tevoren kenbaar gemaakt.

Voor meer informatie over de MR kunt u terecht bij de directeur of de oudergeleding van de medezeggenschapsraad.