OBS De Wijde Wereld

Een werelds welkom voor ouders en/of verzorgers!

Klachtenregeling

Overal waar mensen samenwerken, kan iets fout gaan. Ook op een school. Meestal is dat onopzettelijk, soms opzettelijk. Degene die zich slachtoffer voelen van gedragingen of beslissingen van anderen, kunnen dat als een klacht beschouwen. Wij gaan ervan uit dat veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school kunnen worden afgehandeld in onderling overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en schoolleiding. Als dat echter, gelet op de aard van de klacht niet mogelijk is, of als de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kan men een beroep doen op de klachtenregeling.

Met deze regeling wordt bedoeld een zorgvuldige behandeling van klachten, waarmee het belang van de betrokkenen en ook het belang van de school (een veilig schoolklimaat) worden bediend. Deze klachtenregeling is alleen van toepassing als men met zijn klacht niet ergens anders terecht kan. De klachtenregeling verwijst naar:

  • Eén of meerdere contactpersonen per school, die kunnen bemiddelen in een conflict of de klager kunnen doorverwijzen naar een externe en onafhankelijke vertrouwenspersoon.
  • Bij ons op school is een contactpersoon aanwezig: Wilma Schipper
  • Vertrouwenspersonen, die functioneren als aanspreekpunt bij klachten en zij kunnen de klager eventueel doorverwijzen naar de Landelijke Klachtencommissie (LKC).

Deze vertrouwenspersonen zijn te bereiken via het bestuurskantoor van stichting Meerkring, 033-4799817 of info@meerkring.nl.

De klachtenregeling is te vinden op de website van Meerkring: www.meerkring.nl.

Voor de Landelijke Klachtencommissie verwijzen wij u door naar het volgende adres:

Postadres:
Onderwijsgeschillen
Postbus 85191
3508 AD Utrecht
Tel. 030-2809590
e-mail: info@onderwijsgeschillen.nl