OBS De Wijde Wereld

Een werelds welkom voor ouders en/of verzorgers!

Aanmeldprocedure

Wij zijn een openbare basisschool. Dit betekent dat iedereen welkom is ongeacht afkomst, levensovertuiging, geloof, ras, huidskleur of geaardheid. Dit betekent niet automatisch dat elk kind dat wordt aangemeld ook kan worden toegelaten op onze school. Als wij kinderen met heel bijzondere hulpvragen of zorg geen goed onderwijs kunnen bieden, helpen wij de ouders bij het vinden van een andere school. Dit is de zorgplicht. We hebben een schoolondersteuningsprofiel opgesteld. Hierin geven wij als school aan welke ondersteuning wij kinderen kunnen bieden. Zie bijlage :Schoolondersteuningsprofiel 2018

De school onderscheidt twee vormen van aanmelden. Ten eerste de aanmelding voor groep 1, ten tweede kan er een aanmelding zijn van een leerling die een overstap maakt van een andere school.

Stappenplan bij aanmelding van een 3-jarige voor groep 1.

 1. Ouders melden hun kind tijdig aan. Bij voorkeur als uw kind 3 jaar wordt. Wij plannen dan een afspraak met ouders in op het moment dat het kind 3 jaar wordt.
 2. Kennismakingsgesprek. Dit is een informatief gesprek. De directeur geeft zoveel mogelijk informatie over de school, beantwoordt vragen van ouders en geeft een rondleiding. Daarnaast vraagt de directeur ook informatie over de ontwikkeling van het kind. School wil een goede inschatting maken of wij het kind het juiste onderwijsaanbod kunnen doen. Anders zullen we samen met ouders zoeken naar een passende school.
 3. Indien zowel ouders als school positief zijn, dan mogen ouders hun kind aanmelden. Het is belangrijk dat ze dan een paspoort of identiteitsbewijs meenemen van het kind en de ouders. Ouders vullen evt. samen met de directeur het aanmeldformulier in. Binnen Amersfoort is de afspraak dat ouders hun kind maar op één school mogen inschrijven.
 4. Na aanmelding wordt de inschrijving in de administratie van school verwerkt. De leerling wordt op de inschrijflijst geplaatst.
 5. Zes weken voordat het kind op school komt neemt de leerkracht van het kind contact op met de ouders om wenafspraken te maken.
 6. Indien een kind eerder de peuterschool heeft bezocht vindt er een warme overdracht plaats tussen de peuterschool en school. Bij leerlingen met een VVE-indicatie zijn ouders daar ook bij aanwezig.
 7. Het kind mag 10 dagdelen komen wennen van 08.30 – 12.00 uur voorafgaand aan de datum dat het kind 4 jaar wordt.
 8. Op de dag dat het kind 4 jaar wordt mag het kind definitief starten op school, tenzij dit in de vakantie, de drukke decembermaand of vlak voor de zomervakantie valt. Dan kiezen we een later moment waarop het kind gaat starten.
 9. Indien het kind net voor of in de zomervakantie 4 jaar wordt dan mag het kind komen wennen tijdens de doorschuifochtend aan het einde van het schooljaar en start het direct na de zomervakantie.
 10. Als het kind twee weken op school zit vindt er een uitgebreid intakegesprek plaats. Dan kunnen ouders met leerkrachten alle informatie uitwisselen en kunnen leerkrachten vertellen hoe de wendagen en de eerste weken verlopen zijn. Natuurlijk is er al bij alle breng- en haalmomenten een informatie-overdracht tussen ouders en leerkrachten.

Stappenplan bij aanmelding van een kind dat een overstap wil maken.

Een overstap kan alleen gemaakt worden aan het begin van een nieuw schooljaar (na de zomervakantie). In een uitzonderlijk geval wordt er gezamenlijk gekeken naar een ander startmoment. Uiteraard geldt dit niet in geval van verhuizing.

 1. Ouders informeren de school van herkomst dat zij willen overstappen naar een andere school.
 2. Ouders nemen contact op met De Wijde Wereld en geven aan dat ze graag de overstap willen maken naar onze school. De Wijde Wereld hanteert 25 leerlingen per groep. Indien blijkt dat er geen plaats/ruimte op school is zal de directeur van De Wijde Wereld dit mededelen aan ouders en ze verwijzen naar een andere school.
 3. Ouders hebben een kennismakingsgesprek met de directeur. De directeur legt de procedure uit bij overstappen.
 4. De intern begeleider van De Wijde Wereld neemt contact op met de ‘oude’ school. De directeur en intern begeleider maken op basis van de informatie van de ouders, de ‘oude school’ en
  eventueel derden een zorgvuldige afweging of een overstap kansrijk is. De volgende aspecten spelen daarbij een rol:

  • De groepsgrootte. Onze school hanteert een groepsgrootte van maximaal 25 leerlingen.
  • De onderwijsbehoefte van de aangemelde leerling.
  • De onderwijsbehoefte van de groep waar het kind komt.

  Soms betekent dit dat er op voorhand besloten wordt dat school niet in staat is om aan de onderwijsbehoefte van aangemelde leerling te kunnen voldoen. Wij helpen ouders dan een andere school te vinden.

 5. Indien de leerling bij De Wijde Wereld mag komen worden er afspraken gemaakt over het moment waarop de leerling kan starten. Indien de leerling leerplichtig is wordt er zorgvuldig gekeken, zodat de leerling zo min mogelijk onderwijsdagen mist.

In de groepen 3 t/m 8 met uitzondering van groep 5 zitten 25 leerlingen. In deze groepen is geen plaats meer.

Wat vinden we belangrijk bij obs De Wijde Wereld?

 • Ouders onderschrijven de identiteit van onze school. Dit betekent dat ouders achter de waarden van een openbare school staan en weten dat iedereen welkom is en we iedereen respecteren.
 • Ouders geven naar waarheid informatie en verstrekken alle gegevens, die noodzakelijk zijn om te weten voor school.
 • Ouders zijn tijdens de schooltijd van hun kind betrokken bij school en bij de ontwikkeling van hun kind. We verwachten dat ouders aanwezig zijn bij gesprekken waarvoor ouders uitgenodigd worden door school, bijvoorbeeld de 10-minutengesprekken,  maar ook gesprekken waarbij extra ondersteuning voor de leerling besproken wordt. Daarnaast bij de informatie- en de ouderavonden.
 • Wij zijn een openbare Nederlandse school en vieren de Nederlandse feesten, zoals Sinterklaas, Pasen, Kerst en Koningsspelen. We verwacht dan dat alle kinderen en indien gewenst ook de ouders op school zijn en helpen. Daarnaast is er ook aandacht voor het
  Suikerfeest en Offerfeest.

Indien u interesse heeft in onze school, dan kunt u ons bellen op 033-4720950 of mailen naar dewijdewereld@meerkring.nl. Graag vertellen we u over onze mooie school en we zullen u vol trots rondleiden.