OBS De Wijde Wereld

Ons onderwijs gaat over alle werelden en is voor iedereen!

Handelingsgericht werken

Bij De Wijde Wereld werken we handelingsgericht en opbrengstgericht. Er wordt heel goed gekeken naar wat leerlingen nodig hebben, om ze zo het juiste onderwijsaanbod te kunnen doen en goede leerresultaten te behalen.

De leerkrachten maken twee keer per jaar een groepsplan per vakgebied. In dit plan staat beschreven welke leerlingen welke instructiebehoefte hebben, wat het doel is voor de komende periode en wat het te bereiken resultaat is. Zo zorgt de leerkracht ervoor dat iedere leerling de instructie krijgt die hij nodig heeft, dit kan zijn de basisinstructie en daarnaast evt. nog verlengde instructie of verdiepende instructie. In sommige gevallen heeft een leerling extra ondersteuning nodig en dan wordt er voor deze leerling een individueel handelingsplan geschreven. Het planmatig werken met groepsplannen, het stellen van doelen, het evalueren van de bereikte doelen e.d. wordt uitgebreider omschreven in het ondersteuningsplan.

Onder opbrengstgerichtheid verstaan we het bewust, systematisch en cyclisch werken aan het streven naar maximale opbrengsten. Bij deze opbrengsten kan het gaan om:

  • Leerresultaten van leerlingen
  • Sociaal-emotionele resultaten
  • Tevredenheid van leerlingen en ouders

De vorderingen van leerlingen worden door de leerkrachten systematisch gevolgd. Op De Wijde Wereld gebruiken we een samenhangend systeem van instrumenten en procedures voor het volgen van de leerlingprestaties. We brengen de effecten van de zorg regelmatig in kaart en evalueren systematisch de kwaliteit van het onderwijsproces en bijbehorende opbrengsten.

In het kader van het opbrengstgericht werken worden ouders, leerlingen en teamleden periodiek bevraagd over hun opvattingen, wensen en ervaringen met betrekking tot het werk-, leer- en leefklimaat op onze school.